Anmelden

Einloggen

Username *
Password *
an mich erinnern

Mir hunn e puer flott Joere virun ons...
Léif Membere vu Gaart an Heem,
E Joer geet sou schnell eriwwer!
Dat lescht Joer war fir ons voller Emotiounen an Iwwerraschungen,
an nach laang net lauter gudder.
Wat de Steierproblem ubelaangt, sou hu mer elo all Entrevuen hannert ons a
mir kommen zu folgendem Schluss: Als ASBL kréie mer keng Steierfuerderunge
méi, well eng ASBL vun Natur aus „sans but lucratif“ ass, anescht wéi
eng „Association agricole“. Dat ass der Steierverwaltung hir Interpretatioun
vum Gesetz.
Obwuel d’Pauschal am Prinzip och fir eng ASBL gülteg ass, muss dës nëmmen
dann Steiere bezuelen wann se eng kommerziell Aktivitéit huet. Dat gëtt et zwar,
ma hei muss dann d’Steierverwaltung nofuerschen, während bei ons als landwiertschaftlech
Genossenschaft mir misste beweisen, datt mer keng Revenuen
hunn. An da wësse mer nach net, wéi déi Affaire géif um Verwaltungsgericht
ausgoen.
D’Gesetz ass geschneidert fir déi Genossenschaften, déi och Geld
verdéngen,
a mir passen net dodran!
Mir sinn aus Prinzip „sans but lucratif“ a mir mussen ons Gesellschaftsform
deemno änneren. Eng Petitioun ass domat hifälleg...
Wann Der also keng Lännereien oder Immobilien hutt, ass et mat enger
Statutenännerung
gedoen. Modellstatute stinn op onsem Internetsite an e puer
vun de Sektiounen hunn hir Statuten och schonns ëmgeschriwwen.
Wéi versprach, hëllefe mir dobäi.
Deen aneren därege Problem ass dee mam Umellen an de verschiddene
Regëschteren an d’Dateschutzerklärung. Dës Prozedur ass immens méisam, an
einfach onméiglech fir déi ënnert ons, déi eben net all Dag mam Computer
schaffen. Et misst eigentlech e Biergerrecht sinn, sou eppes per Courrier
kënnen
ze maachen!
Et goufen awer dëst Joer och schéi Momenter. D’Preparatioun vun onsem
Projet „neit Heem“ mécht lues awer sécher Fortschrëtter, a wie soss, wann net
mir, sollt bei der „LUGA 2023“ eng Roll ze spillen hunn.
Mir hunn deemno e puer flott Joere virun ons, mir sollten zesumme probéieren,
nei Leit an ons Sektiounen ze rekrutéieren, nei Aktivitéiten ze sichen, ouni
dobäi ons Traditiounen ze vergiessen.
Lo ass geschwënn déi besënnlech Zäit
a mir maachen eng kleng Paus vum
Alldag, fir mat onser Familljen an
onse Frënn ëm de Chrëschtbeemchen
ze feieren.
Ech wënschen all onse Memberen an
hire Familljen e ganz besonnesch
schéine Chrëschtdag an alles Guddes
fir 2020.
Bis geschwënn also,

Martine V2

Dr Martine Mergen
Presidentin vun der Ligue CTF

         
 
 
Zum Seitenanfang