Léif Frënn a Memberen vu Gaart an Heem,
d’ Wierfele si gefall an der leschter Sitzung vum Zentralvirstand virun
der Vakanz.
Mir hunn zesummen décidéiert, datt mer d’Cotisatioune vun de Sektiounen
un de Verband nett wäerten hiewen, ma datt dofir ons Verbandszeitung
nëmme méi sechs Mol am Joer eraus kënnt. Se gëtt dofir e bësselche méi
déck a mir verspriechen, datt se iech och weiderhin zur Verfügung steet
fir är Matdeelungen a fir flott Fotoen vun äre Manifestatiounen ze
publizéieren.
Am Hierscht wëlle mer ons mat onsen zoustännege Ministeren zesummesetzen,
fir ze probéieren nei Initiativen ze starten. Sou huet onsen Trésorier
proposéiert, datt mer e Léiergang fir Comitésmembere maachen mat
deenen néidegen Informatiounen, déi dir als Responsabel vun de Sektioune
braucht. Déi meescht vun iech hu vill Routine, ma et geet drëm, och nei
Leit kënnen an d‘Comitéen ze rekrutéieren, ouni datt se Angscht mussen
hunn, eppes falsch ze maachen.
D’ Gemeng Lëtzebuerg ass um Wee e Reglement fir déi Cités jardinièren
déi op hirem Territoire leien fäerdeg ze stellen. D’ Gemengeverantwortlech
a mir mengen et eescht mat der nohalteger Bewirtschaftung vun onse
Parzellen a mir hu wëlles, aus dësem Reglement e Modell fir all Gaardenanlagen
ze entwéckelen. Affaire à suivre, also…
Op den Regionaldelegéiertenversammlungen am Hierscht kommen
deemno eng ganz Rei interessant Aarbechten a Sujeten op ons duer.
Ech wier frou, wann der iech kënnt den Datum vum 20. September am
Kalenner vermierken. Deen Owend presentéiere mer, an Zesummenaarbecht
mat der Stad Lëtzebuerg a “Natur an Ëmwelt”, e flotte Film
um 20.30 Auer an der Stater Cinémathéik. D’ Invitatioun fannt der op
Säit 266. De Film ass spannend a weist, wéi eng Rei Leit et fäerdeg
bréngen, datt an enger Stad op engem fréiere Stéck Wues e Gaart entsteet,
e Stéck Liewensqualitéit, eng nei Zort vun Zesummeliewen- a Schaffen.
Verpasst en nett!
Wann ech dësen Artikel schreiwen, ass nach Summer... ma den Hierscht
weist sech schonn mat éischten Zeechen an der Natur, ma elo ass och
d’ Zäit, wou mer d’ Friichten vun onser Aarbecht am Gaart genéisse kënnen.
Ech wënschen alle Klenggäertner eng gutt
Récolte a nach vill sonneg Deeg am Gaart. Mir
gesinn ons dann am Hierscht erëm, voller Energie
a neier Kraaft, a mat e lauter positiven Iddien.

 

Martine Mergen 170 220px
Dr Martine Mergen
Présidente

Zum Seitenanfang