defr

Luucht um Enn vum Tunnel...

Luucht um Enn vum Tunnel...Léif Klenggäertner,Dëst Joer ass keent ewéi déi aner, dat hu mer all festgestallt, an onst Veräinsliewenass ellen a Matleedenschaft gezu ginn.

Mir si laang Wochen doheem bliwwen, mir hunn alt d’Télé gekuckt, mir hunn ons Iessenheem bestallt, ma eigentlech hate mer och vill Zäit fir ze kachen. Dat bescht ander Zäit war dat schéint Wieder, an ech huelen un, Iech geet et wéi mir: Haus a Gaartwaren nach ni sou tiptop an der Rei! Anscheinend ass a verschidde Gemengen deWaasserkonsum an d’Luucht gaangen. War dat d’Dréchent an der Schold oder déi villAktivitéite mam Kärcher?

No de strenge Schutzmoossnamen ass elo Luucht um Enn vum Tunnel ze gesinn, lues alues komme mer rëm an de Genoss vun onse Fräiheeten, a mir ginn d’Hoffnung netop, vläicht awer nach Enn Summer-Ufank Hierscht eng kleng Vakanz ze maachen.

Onse Comité huet sech awer an der Tëschenzäit net gelangweilt. Mir hunn all Wocheng Versammlung vun der Exekutive vun der Ligue iwwer Internet, wann och nëmmemat de Presidente vun de Regionalkommissiounen, well de ganze Comité kréie mernet op Skype.Mir hunn dann och eng ganz Rei Neiegkeete fir Iech, a besonnesch och fir d’Sektiounen,a well dat hei déi lescht Zeitung virun der Vakanz ass, fält de Leitartikel haut e bësscheméi laang aus. Ech wëll Iech dofir fir d’éischt um Lafenden halen, an duerno awer och op2 Feierlechkeete kommen, déi fir ons Klenggäertner immens wichteg sinn, nämlechMammendag an Nationalfeierdag.

• De Joreskongress ass ausgefall, a mir sinn domat net konform mat onse Statuten. Firdatt mer ons awer an d’Rei kënne sëtzen, proposéiere mir Iech, e reng administrativeKongress eemol owes no der grousser Vakanz ofzehalen. Well do wuel och nach Distanzregelenze respektéiere sinn, géife mer Iech bieden, nëmmen een Delegéierten zeschécken, deen awer dann all d’Stëmme vun Ärer Sektioun kann ofginn. Mir sinnnach mat der Gemeng Lëtzebuerg amgaang, esou e grousse Sall ze sichen. Well wahrscheinlechbis dohi keng Verbandszeitung méi kënnt, kritt Der Är Invitatioun iwwerMail, ausser deene puer, déi nach keng Mailadress hunn, déi kréien se op Pabeier geschéckt.

• De Joresrapport ass awer fäerdeg, all Sektioun kritt en Exemplaire geschéckt, ebenfallsper Mail, souwäit dat méiglech ass. Den Notaire schafft nach un de Statuten, madéi wäerte mer dann esou séier wéi méiglech op ons Internetsäit setzen, datt mer kënnende Prinzip vun der Ëmwandlung an eng Asbl am Hierscht ofstëmmen. D’Statute selwerstëmme mer dann d’nächst Joer um Kongress.• Mir sinn houfreg drop, datt eng 20 Sektioune schonn an hirer dësjäreger Generalversammlungde Schrëtt gemat hunn, sech als Asbl ze konstituéieren. Enger Reianerer huet de SARScov19 e Stréch duerch d’Rechnung gemaach, a mir hoffen, dattder nächst Joer nach nokommen.

• Den “Dag vun der oppener Gaardepäertchen” ass leider aus deene selwechten Ursaachenausgefall. Mir bedaueren dat, well deen Dag e feste Moment an onsem Joreskalennerass, ma et ass einfach méi wichteg, ons Memberen net a Gefor ze bréngen... .

Mir maachen an den nächsten Deeg e Pressecommuniqué, fir datt mer och déi PersounenMir maachen an den nächsten Deeg e Pressecommuniqué, fir datt mer och déi Persounenerreechen, déi vläicht ons Verbandszeitung net sou genee liesen. Mir soenawer de Gäertner, déi all Joer matmaachen, och dëst Joer en décke Merci a mir freeënons lo schonn op dat nächst Joer, da si mer rëm dobäi.

• Onse Büro war déi lescht Wochen net besat, ons Mataarbechter hunn hir Aarbechtvun doheem aus gemaach. Mä mir waren awer ëmmer iwwer Telefon zeerreechen. Zënter dat erlaabt ass, si mer rëm do, awer nëmmen hallefdaags. Mirroden Iech dofir, unzeruffen ier der um Büro laanscht kommt. Et ass méi sécher, eRendez-vous mam Véronique, Ben oder Monette ze maachen, wann der eppes vunhinne braucht.

• Verschiddener vun Iech hunn ons drop opmierksam gemaach, datt et am “GardenCenter +” am Moment keng Prozenter op den Akeef gëtt. D’Geschäft ass vun engerneier Firma iwwerholl ginn, an dës Leit woussten näischt vun onsem Ofkommen. Mirsinn de Moment amgaang, mat hinnen ze verhandelen… affaire à suivre also.

• D’Geschäfter vum Verband selwer halen sech weiderhin un de Kontrakt mat derLigue, bei hinne gëtt et nach ëmmer eng Reduktioun fir ons Memberen.

• Mir hunn ons Memberrees nach net ofgesot, well de Reesbüro nach net weess, ob seka sinn oder net. D’Décisioun muss awer an den nächste Woche falen, an da kréien déiPersoune Bescheed, déi sech ugemellt hunn.

• Mir sinn amgaang, ons Informatik ëmzestellen, an ons Speicherkapazitéiten ze vergréisseren.Mir hätten dann d’Méiglechkeet, Är Archiven, Är Statuten an Är Reglementer,oder och Är Locatiounskontrakter mat de Gemenge fir Iech ze stockéieren.Mir sinn nach net ganz souwäit, ma mir halen Iech um Lafenden.

Lo awer Schluss mat dem administrative Gedeessems, loosse mer elo nach alle Mammenam Land gedenken, well de 14. Juni ass hire Feierdag. Ons Liga huet als éischtMammendagsfeieren zu Lëtzebuerg agefouert, ma dëst Joer sinn der wuel vill vun dëseFeieren an de Sektiounen ausgefall. Mammendag beschränkt sech also op den enke Familljekrees, ma mir denke besonnesch un déi vill Mammen, déi eleng sinn, an déi ande leschte Wochen net vill vun hirer Famill an hire Frënn gesinn hunn. Mir wënschenhinnen an alle Mammen am Ländchen de 14. Juni en Dag voller Freed.

Virun e puer Wochen huet den Doud vun onsem laangjäregen Haut Protecteur, demGrand-Duc Jean sech gejährt. An e puer Wochen ass dann Nationalfeierdag, an ochdat wäert wuel keng sou eng Megaparty gi wéi soss Joren. Mir als Liga sti wéi ëmmertrei zur groussherzoglecher Famill, a mir si frou, datt si a mir rezent voller Freedkonnten de klenge Prënz Charel wëllkomm heeschen.

Léif Klenggäertner, dësen Leitartikel ass richteg laang ausgefall, an ech hunn Är Gedoldellen op d’Spill gesat! Et war ons awer en Uleies, Iechalles ze berichten an Iech ze weisen, datt mir ons net vumVirus ënnerkréie loossen, a virun an Ärem Interessischaffen. Vergiesst net, hei an do op ons Internetsäit zekucken, do sinn d’Verbandsaktualitéitenëmmer drop.

E schéine Summer a vill Erfolleg am Gaart wënschenech Iech am Numm vun onsem Comité.


Martine V2

Dr Martine Mergen
Presidentin vun der Ligue CTF

         
 
 
Zum Seitenanfang