Anmelden

Einloggen

Username *
Password *
an mich erinnern

Léif Gaardefrënn,
zënter der leschter Zeitung ass allerhand passéiert am Zesummenhang mat der Steierverwaltung
an dem Androen an de verschiddene Registeren a well mer de Moment, ausser
onsem Internetsite, just dës Méiglechkeet hunn, mat Iech all ze kommuniquéieren, kann
ech nëmmen hoffen, datt Der dëst och alleguerte liest.
Mir ware bei onsem Minister Romain Schneider an dat Wesentlecht, wat mer do gewuer
goufen ass datt et eigentlech egal ass, ënner wellecher Gesellschaftsform ons Sektioune
sech konstituéieren. Ech proposéieren dofir et Iech e bësse méi systematesch ze erklären.
– Déi meescht vun onse Sektioune sinn net am „Registre des Sociétés“, fréier „Registre du
Commerce“, agedroen. Vill vun Iech hu keng oder total vereelzt Statuten.
All dës Sektioune sollten de Moment mol näischt maachen, ma sech an hirer nächster
Generalversammlung als asbl konstituéieren. Statuten heifir stinn op onsem Internetsite
a mir si gäre bereet dobäi ze hëllefen.
– Déijéineg Sektiounen, déi sech als „association agricole“ am „Registre du Commerce“
ageschriwwen hunn, all Respekt fir si, déi kënnen, souwäit si kee Patrimoine hunn
(Immobilien oder Terrainen), sech och an hirer nächster Generalversammlung zu
enger asbl ëmfunktionéieren.
– Leider wäerte mir och als Ligue Gaart an Heem rëm eng Statutenännerung maache
mussen, als eng nei „Liga“ oder „Federatioun“ vun de Sektiounen. Ënnert dem Stréch
ännert dat net vill fir Iech all. Dir bleift onofhängeg mat Äre Comitéen an Äre Keesen,an
d’Verwaltung vun Äre Membere maache mir natierlech och weiderhin.
D’Avantagë vun der „asbl“ als Gesellschaftsform sinn engersäits, datt d’Steieren, wa se
da fälleg ginn, net sou héich sinn, anersäits, an dorop hoffe mer fest, solle mir als Ligue
an och all eenzel vun eise Sektiounen d’„utilité générale“ zouerkannt kréien. Well dat
ass onst Recht als staatlech unerkannten Naturschutzorganisatioun grad wéi eng Rei vun
aneren Organisatiounen dëse Statut schonn hunn. An deem Moment wiere mer dann net
méi steierpflichteg. Déi juristesch Finessen stinn nach aus. Bis zu de Regionaldelegéiertenversammlunge
wësse mer méi.
Et deet mer Leed, datt ons Leitartikele sech de Moment all ëm dëse Sujet dréien, ma dëse
Problem läit ons an Iech nun eemol uewen an et ass fir ons Ligue eng Fro vun der Zukunft.
Ech wëll dofir och en Opruff maachen, datt Der als Sektioun net einfach sollt d’Bengele
bei d’Tromm geheien an ophalen, esou wéi et der e puer schonn decidéiert hunn. Au
contraire, sicht an Ärer Gemeng an och an den Nopeschgemengen no Matstreider, fusionéiert
Är Sektiounen, wann der kee viabele Comité méi hutt a besënnt Iech op ons
Traditioun,
ons Wäerter an ons Engagementer. Et ass derwäert dofir ze kämpfen!
Dat alles gesot, wëllt ech awer nach ervir hiewen, datt mer mam Minettekompost eng nei
Zesummenaarbecht fonnt hunn an datt mer un onsem Projet „neit Heem“ weider schaffen.
Mir hoffen, all d’Sektiounen op de Regionaldelegéiertenversammlungen
erëmzegesinn, fir all dëst mat Iech ze
diskutéieren.
Bis geschwënn also,


Martine V2

Dr Martine Mergen
Presidentin vun der Ligue CTF

         
 
 
Zum Seitenanfang