defr

Léif Frënn a Membere vu Gaart an Heem,

Speziell Feierdeeg no engem spezielle Joer!Wann ee mat dem Erlieften vun dësem Joer de Leitartikel am lëschte Bliedchen 2019liest, da mierkt een réischt, wat dëst Joer geschitt ass a wat sech alles verännert huet.Et war een optimisteschen Artikel, voll mat Pläng a Projetë fir 2020, ma d’Situatioun and’Schicksal huet et bruecht, datt mer bei sou muenchem net esou richteg weiderkoumen.Onse Kongress am Oktober huet awer gewisen, datt trotz Covid eng ganz Rei vun iechd’Staang weider riicht halen. Wa mer och dëst Joer rëm e puer Sektiounen verluer hunn,well sech kee fonnt huet fir mat der Aarbecht weiderzefueren, sou hate mer awer eng ReiFusiounen oder sinn an der Planung. Mir ënnerstëtzen all Fusiounen, datt mer staarkSektiounen kréien, an datt mer vu engem reng lokalen Denken op eng méi global Approchekommen, am Sënn vum Klenggäertnerwiesen. Mir gratuléieren och nach deene Sektiounen,déi de Schrëtt hannert sech hunn, sech als asbl ze konstituéieren.Mir hunn de Problem mat de Cités jardinièren ugepaakt. Zu Esch schaffe mer mat deSektiounen zesummen un enger Léisung, an der Stad Lëtzebuerg ginn ëmmer méiAnlagen an d’Rei gesat, a mir ënnerstëtzen déi Gemengen, déi Pläng hunn fir neiGäert unzeleeën.Ons Projetën fir d’LUGA sin zwar nach an onse Käpp, ma si huelen Form un a wat enTerrain fir de Projet “neit Heem“ ubelaangt, sou besteet Hoffnung, datt dat geschwënnan d’Rei geet.Well all ons Computeren de Geescht opginn hunn, hu mer missten lauter neier kafen, malo si mer och fit fir onsen neien Membersprogramm. D’Aarbechten fir déi nei Statuten gilues awer sécher virun. D’Tëschebuch ass mat Verspéidung ukomm. Ech hoffen datt etiech gefält, an datt et iech nëtzlech Informatiounen ka ginn.Dir gesitt also, mir hunn ons trotz dem Virus net gelangweilt, an ech soen all onsenengagéierte Comitésmembere villmools Merci fir hir Mataarbecht.Mir wëssen nach net, ob mer d̓nächst Joer kënnen en „normale“ Kongress ofhalen,ech well awer elo schonn onser Sektioun Réiden an hirem President Merci soen, dattsi en nächst Joer organiséieren, ënner wellecher Form décidéieren d’Covidsgesetzer.D’Aarbechten am Gaart rouen elo, a mir preparéieren ons op d’Feierdeeg, och wa mernet wëssen, wéivill Leit datt mer bis dohin nach kënnen un ons festlech Dëscher setzen.No engem Joer wéi dem heiten hoffe mer op e bessertJoer 2021. Wann d’Impfungen dat halen, wat se verspriechen,kéint et jo sou lues a lues zu enger Normaliséierungkommen.An Numm vun onsem Comité wënschen ech iech an äreFamilljen trotzdem vill Freed fir Chrëschtdag a besonneschons all vill Gléck fir 2021, bleift gesond!

Martine V2

Dr Martine Mergen
Presidentin vun der Ligue CTF

         
 
 

Zum Seitenanfang