Modern Statute fir eng staark Ligue
Gaart an Heem…
dat ass de Motto vun onsem Kongress den nächste Pällemsonndeg zu Réiser.
Eng Statutenännerung ass ëmmer eng Erausfuerderung, ma mir hu fonnt, et
wier elo de Moment fir dʼStatuten un ons Zäit ze adaptéieren. Wann Der déi al
an déi nei Statute vergläicht da mierkt Der, datt keng sou grouss Ënnerscheeder
bestinn. Et ass ons haaptsächlech drëm gaangen, datt mer eng méi efficace Exekutiv
hätten well mer zu dräi, also President, Trésorier a Keessjee, net zu genuch
sinn, fir engersäits déi lafend Affairen ze geréieren an anersäits Neierungen ze
plangen an déi an dʼRealitéit ëmzesetzen.
Dofir hu mer, sou wéi dat eigentlech schonn am Reglement vun de Regionalkommissioune
virgesi war, dʼVizepresidenten definitiv vum Amt vum Regionalpresident
getrennt, se zueleméisseg aus dem Kontingent vun de Vertrieder vun
der Regional am Comité central erausgeholl a bei dʼExekutiv gesat.
De Regionalkontingent vun der Zesummesetzung vum Comité central selwer gëtt
an Zukunft och anescht gerechent. Hei gëtt eng fest Zuel, déi aus historescher
Siicht ze justifizéiere war, duerch eng Proporzléisung ersat.
DʼZuel vun de Vertrieder variéiert deemno mat der Zuel vun de Memberen an
der jeeweileger Regional. An der aktueller Praxis ännert dʼZuel vun de Vertrieder
am Comité central net.
En anert Uleies war, datt mer déi Bestëmmung vun de Sektiounsgruppe duerch
dʼSektiounen an hir Memberen ersetzen. Dofir sollen elo dʼSektiounen dʼMembere
vun der Ligue sinn an se sollen duerch hir Delegéierten am Verhältnis zu hirer
Memberszuel um Kongress vertruede sinn. Och dat wäert net zu groussen
Ännerunge féieren, dʼZuel vun den zukünftegen Delegéierte bleift mat dem
proposéierte Verdeelungsschlëssel déi selwecht.
Mir sti weiderhin trei zu der Form vun der „Association agricole“, dat ass ons
Traditioun, a soll och an Zukunft ons Spezifizitéit bleiwen.
Vum 1. Februar u steet ons Propositioun zur Reform op onsem Internetsite, dir
kënnt se da mat deenen ale Statute vergläichen an Iech selwer eng Iddi maachen.
Op de Regionaldelegéierteversammlunge wäerte mer den Text Punkt fir Punkt
diskutéieren an ofstëmmen. Mir wënschen ons, datt ALL Sektiounen op de
Regionale vertruede sinn fir Är Iddie mat afléissen ze loossen an datt mer eng
lieweg Diskussioun kréien.
Grad sou wënsche mer ons, datt all dʼSektiounen um Kongress dobäi sinn, sou
wéi et an de Statute steet, well dʼSektiounen déi eigentlech Leeder vum Verband
sinn a bestëmme wou et higeet.
Bis ganz geschwënn also! Hëlleft all mat, onser liicht verstëbster Genossenschaft
eng modern an dynamesch Form ze ginn. Ons Zieler sinn a bleiwen a
ginn ëmmer méi aktuell, mir musse just dem Inhalt an dem Wee dohinnen déi
néideg nei Form ginn.
 

Dr Martine Mergen 
Presidentin             
 
Nico Fantini
Generalsekretär
 
Otmar Hoffmann
Generalkeessier
 
Zum Seitenanfang